Acecook – Muốn Khóc Thật To


A short film by Phan Gia Nhat Linh

Producer: Minh Pham/ Nga Nguyen
Editor: Quang Vu
Colourist: Kevin JQ
Audio Mix: Quyen Phan